Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Collectione: Onder Collectione wordt in deze voorwaarden verstaan de firma Medra b.v., gevestigd te Hillegom op de Satellietbaan 5, 2181 MG betreft de bij dit adres behorende postcode en in de Kamer van Koophandel te Amsterdam staat bovengenoemde firma ingeschreven onder nummer 34327162. Het BTW-nummer van bovengenoemde firma betreft: NL.820441053B01 en het IBAN nr betreft: NL 83 RABO 0350500398. Medra b.v. wordt verder in de algemene voorwaarden als Collectione benoemd.

Koper: de persoon die de overeenkomst namens zichzelf of zijn of haar onderneming aangaat met Collectione. Onder koper verstaat Collectione de toekomstig koper en de al eerder bestaande koper.

Artikel 2:

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Collectione te sluiten overeenkomsten en deze zijn van toepassing op alle door Collectione gedane aanbiedingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van koper wordt door Collectione uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van nietigheid van 1 of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht. Collectione heeft t recht de algemene voorwaarden te wijzigen en of aan te vullen.

Artikel 3:

Alle aanbiedingen van Collectione, zowel mondeling als schriftelijk , waaronder ook de digitale aanbiedingen worden verstaan, zijn vrijblijvend en geldig gedurende de bij het aanbod gegeven termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn wordt een eenmalige transactie bedoeld zonder recht te hebben op deze aanbiedingsprijs op een later moment of bij een vervolg order, tenzij door Collectione aangegeven. De inhoud van de aanbiedingen en andere van Collectione afkomstige artikelen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en bevat altijd de omschrijving die aan dit artikel is toegeschreven. Het kan echter voorkomen dat door typ en of programmeer fouten foutieve informatie bij een artikel wordt geplaatst en dan heeft Collectione het volledige recht dat Collectione dit mag corrigeren alvorens de goederen tegen de foutieve prijs of productbeschrijving uit te leveren aan koper.

Artikel 4:

Overeenkomsten met Collectione komen tot stand op het moment dat koper het door Collectione gedane aanbod aanvaardt en koper voldoet aan de door Collectione gestelde voorwaarden.
Indien koper via electronische weg het aanbod van Collectione aanvaardt, bijvoorbeeld via het bestelproces op de website van Collectione, bevestigd Collectione onverwijld langs electronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs electronische weg door Collectione is bevestigd aan koper, heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen 5 dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van Koper in, tenzij Collectione binnen deze termijn al aan koper meldt dat geen overeenkomst tot stand komt.

Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Collectione aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Collectione worden verstrekt. Koper staat in voor de juistheid van de gegevens. Koper vrijwaart Collectione voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door koper verstrekte gegevens. Mocht de koper bewust of onbewust de verkeerde gegevens hebben ingevuld, mondeling hebben doorgegeven of op welk andere wijze onjuiste gegevens hebben verstrekt aan Collectione, dan is Collectione gemachtigd de overeenkomst met koper te stoppen. Alle openstaande orders mogen dan door Collectione nietig worden verklaard en mocht koper een (aan)betaling hebben gedaan, voor nog te leveren artikelen van Collectione dan zal Collectione dit bedrag terugstorten op rekening van koper en is Collectione niets meer verschuldigd aan koper.

Zodra de te leveren goederen of service op het door koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd of voldaan dan gaat het risico betreffende deze zaken en of geleverde diensten over op koper. Indien de afgesproken leverdatum dreigt te worden overschreden dan zal Collectione direct de koper op de hoogte brengen en in goed overleg een nieuwe leverdatum afspreken met koper.

Artikel 5:

Alle getoonde prijzen, gerekend aan koper betreffen prijzen exclusief BTW. Vervoerskosten vanuit Collectione naar koper zijn voor rekening van koper tenzij anders afgesproken vanuit Collectione richting koper. Collectione is gerechtigd de overeengekomen prijzen voordat de totstandkoming van de overeenkomst geschiedt ten aller tijde te wijzigen. Koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen op de tussen koper en Collectione overeengekomen wijze. Indien de overeenkomst middels het bestelproces op de website van Collectione tot stand komt, kan koper aan zijn betalingsverplichting voldoen middels 1 van de in het bestelproces opgenomen betaalwijzen. Sommige betaalwijzen vereisen betaling vooraf terwijl andere betaalwijzen betaling achteraf vereisen zoals contante betaling, betaling per pin op het hoofdkantoor van Collectione of een andere betaalwijze die altijd vanuit Collectione wordt bedacht en nooit door koper zelfstandig kan worden bepaald. Indien koper niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet, is koper van rechtswege in verzuim en is koper vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente verschuldigd, per maand of gedeelte van de maand. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet in zijn geheel voldane factuur, zijn altijd voor rekening van koper. Deze kosten worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 14 dagen door Collectione tot betaling schriftelijk of via elektronische weg is aangemaand.

Indien de toeleverancier(s) van Collectione, door welke oorzaak ook, in gebreke blijven met leveren, dan wel niet tijdig of niet deugdelijk leveren door uitlopende omstandigheden zoals weer, brand, staking overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, oorlog, aanslag, storing en transportbelemmering en andere gevallen van overmacht die niet op Collectione zijn te verhalen geldt dit ten aanzien van koper voor Collectione als overmacht vanaf de uiterste leverdatum. De verplichtingen van koper worden, wanneer Collectione zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroept, tevens opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer als 1 maand na de uiterste leverdatum heeft geduurd, heeft koper recht de overeenkomst met Collectione voor dat gedeelte dat niet is uitgeleverd te ontbinden. Collectione behoudt het eigendomsrecht van de geleverde zaken totdat koper alle verschuldigde zaken en bedragen heeft betaald aan Collectione.

Artikel 6:

Koper wordt aangeraden de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren. In geval van gebreke, defect of beschadiging aan de geleverde zaken dient de koper zich binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk of door middel van de elektronische weg tot
Collectione te wenden. Alle reclamaties na deze termijn worden niet als zodanig in behandeling genomen. Artikelen die geleverd zijn via de outlet en sale kanalen zullen niet door Collectione hersteld of vervangen worden indien deze zaken een gebrek of een defect vertonen. Collectione geeft dus geen omruilgarantie op artikelen die verkregen worden uit de outlet of sale.

Koper wordt geacht in verzuimt te zijn in geval hij of zij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, alsmede indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, jegens koper de schuldsanering wordt uitgesproken, er algeheel of gedeeltelijk beslag op de vermogensbestanddelen van koper wordt gelegd of indien koper overlijdt. In de hierboven beschreven gevallen heeft Collectione voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk te beeindigen of op te schorten. Ook is Collectione in bovengenoemde gevallen gerechtigd de door Collectione geleverde zaken retour te halen om voor de door koper veroorzaakte ingebrekestelling te vergoeden middels eerder geleverde goederen die nog aanwezig zijn bij koper. Collectione zal persoonsgegevens van koper zorgvuldig – overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens – verwerken. De overdracht van gevoelige betaalgegevens, zoals bank en of creditcardgegevens vindt versleuteld plaats. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen tussen Collectione en koper, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

Artikel 7:

Koper kan bij eventuele klachten over de dienstverlening van Collectione hierover contact opnemen via onderstaande gegevens. Dit dient binnen 5 werkdagen te geschieden na het ontstaan van de klacht met betrekking tot de dienstverlening. Collectione zal uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de klacht met koper contact opnemen.

Mocht toekomstig en of bestaande koper aanvullende informatie wensen betrekking tot de algemene voorwaarden over zaken die koper niet duidelijk zijn dan dient koper vooraf met betrekking tot zijn of haar bestelling contact op te nemen met Collectione om dit duidelijk te hebben voor koper om elke vorm van onduidelijkheid achteraf te voorkomen. Dit kan koper doen door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Artikel 8:

VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP

Wij vragen u als verkooppunt van Collectione onderstaande voorwaarden in acht te nemen.

* Klanten mogen de artikelen van Collectione enkel op haar eigen website tonen. Wanneer klanten artikelen van ons merk op websites van derden willen aanbieden dan dient dit altijd in overleg met het hoofdkantoor te gaan. U kunt dit telefonisch doen of hiervoor een verzoek indienen via info@collectione.com
* Wanneer u voor online verkoop gebruik wenst te maken van onze productfotografie dan verzoeken wij u dit aan te vragen bij ons.
* Het is niet toegestaan gebruik te maken van onze product cq sfeer fotografie zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Contactgegevens:
Medra b.v. (Collectione Luxury Lifestyle)
Floralaan 15
5928 RD Venlo
Nederland

Telefoon: +31 (0) 77 396 77 73
Email: venlo@collectione.nl